Klimalancen

Klimalancen organiserer klimatilpasning på private matrikler
efter aftale med grundejerforeninger, forsyninger, kommuner og forsikringsselskaber
SE VIDEOEN

NyhederPilotprojekt i Roskilde fase 2 fra april til juni 2022

Så er Klimalancen i gang igen i Roskilde. Vi følger op på efterårets gode møder og resultater i et udvidet projektområde. Målet er borgernær klimatilpasning, fordi det sikrer husejeren mod oversvømmelser, giver enorme CO2 besparelser og reducerer overløb af spildevand til Roskilde Fjord. Kom og mød os. Hør hvor enkelt det er at klimatilpasse i egen have, og hvorfor det både er billigt og bæredygtigt. Er du borger i projektområdet, kan du gratis få skitseret et projektforslag og få Skybrudsventiler til netop din have. Er du kunde hos LB Forsikring, er montering af Skybrudsventilen også gratis.
Pilotprojektet er finansieret af forsyningsselskabet Fors A/S, LB Forsikring og støttet af Roskilde Kommune.

Klimalancens køreplan i fase 2

Pilotprojekt i Roskilde fra august 2021 til juni 2022

I Roskilde er husejere godt igang med at sikre sig selv, naboerne og fjorden mod oversvømmelser. Fors A/S og Roskilde Kommune har hyret Klimalancen til at involvere borgere i klimatilpasningsløsninger.

SE VIDEOEN - Fase 1 SE VIDEOEN - Fase 2

Klimalancen gør vejen fra viden til handling kort med vores udstilling, oplæg og besøg på matriklerne. Husejere i projektområdet kan uden beregning få en besigtigelse og Skybrudsventiler.

SE VIDEOEN - Introduktion

SE VIDEOEN - Sådan fungerer Skybrudsventilen

SE VIDEOEN - Borgers erfaring med Skybrudsventilen

SE VIDEOEN - Sådan monteres Skybrudsventilen

Husejere i Roskilde der ønsker at afkoble alt vand på deres matrikel kan søge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på ca. 23.000 kr.

Link til LAR Inspiration:

Ansøgning: https://selvbetjening.egki.dk/265/265-10032113473768Om osVores vision er at klimatilpasse Danmark og halvere kloakoverløb inden 2030.

Klimalancen er klimatilpasningens rullende ’tupperware party’. Vi møder husejerne hvor de bor, hvor problemerne opstår og hvor løsningerne er lige for. Med Klimalancen vil vejen fra viden til handling blive attraktiv, kort og effektiv med lokale løsninger der:

  • Sikrer huse fra dag 1
  • Virker aflastende på spildevandssystemer fra dag 1
  • Er bæredygtige valg for den enkelte, samfundsøkonomien og miljøet

Klimalancen understøtter disse verdensmål

Klimalancen er en startup virksomhed etableret i 2020 af fagligheder inden for vand, klimatilpasning, borgerinddragelse, arkitektur, design, IT og softwareudvikling.

BaggrundKlimaforandringer

Klimaet bliver vildere og voldsommere. De ekstreme vejrhændelser, med flere skybrud og mere tørke, er noget vi i stigende grad skal forholde os til. Måden vi indrette os på har stor indflydelse på om skybrud skaber ødelæggelse og forurening, eller ikke.

Øget bebyggelse, belagte arealer og de kraftigere skybrud betyder øget risiko for oversvømmelser fra spildevandssystemet. Forventningen er at kloakkerne i Danmark skal sikres for 100 mia. inden 2040 så skybrud bl.a. forhindres i at skabe ødelæggelse og overløb til recipient.

Klimatilpasnings- og spildevandsplaner har stor indflydelse på hvor store anlægsarbejder der etableres, hvornår huse og byer er sikret og ikke mindst hvilken pris der skal betales. Både samfundsøkonomisk og i forhold til CO2 udledning.

Klimalancen kører med samfundsøkonomiske og effektive løsninger, der kan etableres på relativ kort tid.

Når kloakken ikke kan følge med

Det eksisterende kloaknet virker fantastisk det meste af tiden. På nær de få minutter eller timer om året med skybrud og ekstremregn.

Over de næste mange år forventes forsyningsselskaberne at øge kapaciteten i systemerne betragteligt, så de kan rumme minutternes og timernes hændelser.

En anden løsningstilgang er at fjerne problemvandet, dvs. forhindre skybrud i at nå kloakken. For uanset hvor meget plads der etableres i bassiner og rør på offentlige arealer, vil den bedste skybrudssikring af bygningsmassen ske inde på matriklerne.

Private matriklers udfordring og potentiale

Kloaksystemets udspring er bl.a. husenes tage, hvor nedbør samles i rør. På vej til rensningsanlægget støder vandet flere steder på 'flaskehalse'.

Den første 'flaskehals' skybrudsvand støder på, er stikledningen mellem husets samlebrønd og hovedkloakken ude i vejen. Når vandet kan ikke nå at komme ud i hovedledningen fyldes brønden af tagvand. Det kan give oversvømmelser. I mange tilfælde vil vand der kommer op fra en afløbsrist eller et toilet under skybrud, sandsynligvis også stamme fra husets eget tag.

    

Stikledningen er den 'flaskehals' der får vandet til at stemme op i brønden og løbe ind i kælderen.

På matriklen ligger løsningen i en kombination af flere tiltag, der dels tilbageholder/nedsiver skybrud og/eller regn og dels forhindrer overfladevand i at trænge ind i bygningen via åbninger og installationer.

Klimalancen fører produkter og løsninger både til 'gør det selv folket' og fagfolk.

Pilotprojekt på Erdalsvej

Klimalancen udspringer af et projekt på Erdalsvej.

I samarbejde med Glostrup Forsyning, Birgit Paludan, CALL Copenhagen og borgere på Erdalsvej gennemførte vi et projekt der skybrudsafkoblede ca. halvdelen af deres tagflader. Projektets mål var at hæve forsyningsselskabet serviceniveau i området uden nævneværdige gravearbejder på matriklerne. Og uden at problemerne fra Erdalsvej blev eksporteret nedstrøms. Det lykkedes.

LÆS MERE HER

Det samfundsøkonomiske potentiale i lokale løsninger

De private matrikler rummer uudnyttede potentialer for at klimatilpasse Danmark. Og potentialet er stort, da omkring 80% af Danmark er privatejet. Ved at gennemføre en del af klimatilpasningen som lokale løsninger på de private matrikler er det muligt at reducere store anlægsarbejder på offentlige arealer, hvor der i forvejen ligger meget infrastruktur i jorden. Med offentlig investering i klimatilpasning på de private matrikler åbnes en mulighed for at nå i mål med klimatilpasning og 50% reduktion af kloakoverløb inden 2030.

Der er ca. 1 mio. villaer i Danmark, som Klimalancen er klar til at sikre og klimatilpasse. Det vil give glade borgere, nye arbejdspladser, renere miljø og kedeligere vejrudsigter.

Lokale løsninger er et alternativ eller supplement til at udskifte mange gode rør finansieret over borgernes vandregning. Hvis problemet er skybrud, overløb og ringe servicemål, vil lokale løsninger være samfundsøkonomisk attraktive sammenholdt med store infrastruktur anlæg.

Ved valg af teknologi, er det væsentligt at vide hvor, hvordan og hvornår løsningen giver effekt.

Mange forsyningsselskaber planlægger at etablere separatkloakeringer. Teknisk kan det være den rigtige løsning, selvom den er dyr og tager tid. En overvejelse at gøre i den forbindelse er, om man kan gøre både og. Starte med skybrudssikring og etablere separatkloakeringen i den takt ledningsnettet udtjenes. På den måde vil vi få klimatilpasning fra dag 1. og separatkloakering længere ud i fremtiden end de 30-50 år det nu tager at få råd og tid til de store anlægsarbejder.

LøsningerKlimalancen er både udstilling, formidling af viden og en butik. Når vi kører ud, er der ikke langt til 'gør det selv løsninger' eller henvisning til havearkitekt og anlægsentreprenør.

Klimalancen kan bestilles af grundejerforeninger, kommuner, forsynings- og forsikringsselskaber, ved henvendelse til cl@klimalancen.dk.

Klimalancen er åben for flere produkter der sikrer mod oversvømmelse eller håndterer vand. Forhandlere og producenter kan kontakte cl@klimalancen.dk.

Besigtigelse i egen have

Få besøg af Klimalancen til Grundejerforeninger eller mere end 10 naboer der er indstillet på at klimatilpasse.

Pris efter aftale.


Skybrudsventil

Skybrudsventil forhindrer oversvømmelser i dit og naboens hus. Den placeres under nedløbsrør, og virker ved at lede skybrud ud på overfladen. Ventilen leder almindelig regn ned i kloakken.Vandsikringstape

Vandsikringstape sørger for, at vand ikke trænger ind gennem døre og vinduer. Monteres i dør- og vinduesfals ved storm- og skybrudsvarsel. Tape udvides og udfylder sprækker når den bliver våd.Vandsikringsprop

Vandsikringsprop monteres i gulvafløb, så kloakvand ikke trænger op gennem afløb. Passer til 100 mm og 110 mm afløb.Drain Plug

Drain Plug fra Tolee er en sikringsballon, der forhindrer kloakvand i at trænge op gennem afløb og/eller toiletter.Klimalanceholdet
Cathrine Leth, Partner og Founder af Klimalancen, Arkitekt MAA
Peter Høgfeldt, Partner og CIO, BSc
Tine Larsen, Grafisk design og kommunikation


Kontakt
Cathrine Leth
cl@klimalancen.dk